Welcome to SECU Security

บริษัท รักษาความปลอดภัย SECU จำกัด

เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ขึ้นทะเบียนขออนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ที่ถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ บริษัทฯ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผ่านการอบรมไว้บริการลูกค้าทุกท่าน เราตระหนักดีถึงคุณภาพของพนักงาน รปภ. ที่จะต้องไปให้บริการ ณ หน่วยงานของท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงคัดสรรเจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกคน ที่ไม่มีประวัติอาชญากรรม ผ่านการอบรมตามทักษะ วิชาชีพ และคัดสรรผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้างาน เรามั่นใจว่า รปภ. ของเราทุกคน เป็นคนดีมีคุณภาพ ตามที่ท่านต้องการ | Tel : 081-7321-118
0

Guards

0

Awards

0

Branches

ทีมผู้บริหาร

The Love Boat promises something for beat of just one drum a young loner on crusade to champion innocent
พีระพนธ์ วนาสันติกุล

พีระพนธ์ วนาสันติกุล

ประธานกรรมการและผู้จัดการ
พรทิพย์ แซ่ฟุ้ง

พรทิพย์ แซ่ฟุ้ง

เลขาผู้บริหาร
NATHAN JONES

NATHAN JONES

Senior Guard

รีวิวจากลูกค้า