• Protection, Defense, & Access Control
  Protection, Defense, & Access Control

  BEING SECURITY IS NOT A PRODUCT,
  BUT IT IS A PROCESS

 • Protection, Defense, & Access Control
  Protection, Defense, & Access Control

  BEING SECURITY IS NOT A PRODUCT,
  BUT IT IS A PROCESS

 • Protection, Defense, & Access Control
  Protection, Defense, & Access Control

  BEING SECURITY IS NOT A PRODUCT,
  BUT IT IS A PROCESS

Welcome to SECU Security

บริษัท รักษาความปลอดภัย SECU จำกัด

เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ขึ้นทะเบียนขออนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ที่ถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ บริษัทฯ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผ่านการอบรมไว้บริการลูกค้าทุกท่าน เราตระหนักดีถึงคุณภาพของพนักงาน รปภ. ที่จะต้องไปให้บริการ ณ หน่วยงานของท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงคัดสรรเจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกคน ที่ไม่มีประวัติอาชญากรรม ผ่านการอบรมตามทักษะ วิชาชีพ และคัดสรรผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้างาน เรามั่นใจว่า รปภ. ของเราทุกคน เป็นคนดีมีคุณภาพ ตามที่ท่านต้องการ | Tel : 081-7321-118
0

Guards

0

Awards

0

Branches

CONTACT FROM

หากคุณมีข้อสงสัยหรือสนใจในบริการใดๆ
สามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการ
ได้จากช่องทางดังนี้

SECU Security

บริการของเรา

SECU ยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในอันที่จะมอบหมายการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

SECURITY CONSULTING

The Love Boat promises something for beat of just one drum a young loner on crusade to champion innocent.

CLOSE PROTECTIONS

The Love Boat promises something for beat of just one drum a young loner on crusade to champion innocent.

INVESTIGATIONS

The Love Boat promises something for beat of just one drum a young loner on crusade to champion innocent.

PRIVATE SECURITY

The Love Boat promises something for beat of just one drum a young loner on crusade to champion innocent.

DEFENSE TRAINING

The Love Boat promises something for beat of just one drum a young loner on crusade to champion innocent.

GUARD HOUSE

The Love Boat promises something for beat of just one drum a young loner on crusade to champion innocent.

WE ARE HIRING, APPLY NOW!

The Love Boat promises something for everyone now to beat every of just one the others comfortable.
SEND YOUR CV

ข่าวสารล่าสุด

The Love Boat promises something for everyone now to beat every of just one two
 • 15 มิถุนายน 2017
 • By Admin

You can save yourself the array lookup

gotcha, you can save yourself the array lookup and make the code simpler by asking
 • 06 มิถุนายน 2017
 • By Admin

DANGEROUS WORLD OF A MAN

The Love Boat promises something for every the beat of very best to make the others comfortable.
 • 06 มิถุนายน 2017
 • By Admin

CRIMINALS WHO OPERATE ABOVE LAW

The Love Boat promises something for every the beat of very best to make the others comfortable.
 • 06 มิถุนายน 2017
 • By Admin

LATEST SECURITY TECHNIQUES

The Love Boat promises something for every the beat of very best to make the others comfortable.